Regulamin

 1. Postanowienia ogólne
  1. Regulamin określa zasady korzystania z serwisu www.caff.io.
  2. Regulaminy określające szczegółowe zasady korzystania z serwisów udostępnione są przez Administratora na stronach internetowych umożliwiających korzystanie z tych serwisów.
  3. Korzystając z serwisów Użytkownik oświadcza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu, oraz że go w pełni akceptuje oraz zobowiązuje się przestrzegać jego postanowień.
  4. Administratorem serwisu jest spółka USEO sp. z.o.o. z/s we Wrocławiu, ul. Osobowicka 145/4, 51-004 Wrocław, wpisana do rejestru Sądu Rejonowego dla Wrocławia – Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000503789, NIP 8952029618, email: office@useo.pl
  5. Użyte w niniejszym Regulaminie określenia mają następujące znaczenie:
   Administrator - USEO sp. z.o.o. z/s we Wrocławiu, ul. Osobowicka 145/4, 51-004 Wrocław, wpisana do rejestru Sądu Rejonowego dla Wrocławia – Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000503789, NIP 8952029618, administrująca Serwisem.
   Serwis - Serwis internetowy w domenie caff.io.
   Użytkownik - osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna, której ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystająca lub zainteresowana korzystaniem z Serwisu.
   Użytkownik zarejestrowany - Użytkownik, który utworzył własne Konto w Serwisie i zakończony został proces Rejestracji.
   Użytkownik biznesowy - Użytkownik zarejestrowany, który utworzył Konto biznesowe.
   Dane - dane w Serwisie dostępne dla Użytkownika.
   Konto - konto przypisane do Użytkownika w Serwisie o określonym przez Użytkownika zakładane przez danego Użytkownika po dokonaniu przez niego Rejestracji.
   Konto biznesowe - Konto przypisane do Użytkownika biznesowego, służące mu do obsługi jego profilu w Serwisie, o szczególnych funkcjonalnościach, dające mu dodatkowe uprawnienia i obowiązki.
   Rejestracja - proces, o którym mowa w punkcie III Regulaminu.
   Regulamin - niniejszy regulamin, określający ogólne zasady korzystania Serwisu, w tym w szczególności prawa i obowiązki Użytkowników, dostępne na stronie Serwisu www
   Wpis - jakiekolwiek wpisy Użytkowników w Serwisie, w tym zamieszczone w Serwisie treści, opinie, oceny, komentarze, zdjęcia, elementy graficzne, dane lokali lub informacje o lokalach.
   Profil - Zbiór Wpisów, na które składają się dane danej kawiarni, lokalu, palarni, wydarzenia, rodzaju kawy, ewentualnie dane innych konkretnych sklepów, hurtowni, dostawców, dystrybutorów, producentów kawy lub innych kategorii, jeśli Serwis umożliwia ich dodawanie i tworzy dla nich odpowiednią kategorię, związaną z funkcjonowaniem Serwisu.
 2. Zasady korzystania z Serwisu
  1. Administrator świadczy usługi na rzecz Użytkowników w zakresie i na warunkach określonych w Regulaminie.
  2. Użytkownik jest zobowiązany do przestrzegania przepisów prawa przy korzystaniu z Serwisu, w szczególności przepisów ustawy Prawo prasowe, przepisów kodeksu cywilnego oraz praw własności intelektualnej, w szczególności ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, postanowień Regulaminu oraz do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z zasadami współżycia społecznego, zwyczajami przyjętymi w Internecie (Netykieta) oraz dobrymi obyczajami. Użytkownik jest w szczególności zobowiązany do:
   1. powstrzymywania się od działań mogących utrudnić lub zakłócić działanie Serwisu, w szczególności mogących utrudnić korzystanie z Serwisu przez innych Użytkowników;
   2. powstrzymywania się od działań mogących naruszyć prywatność lub dobre imię innych Użytkowników, w szczególności zbierania, przetwarzania oraz rozpowszechniania informacji o innych Użytkownikach bez ich jednostkowo wyrażonej zgody, jak również powstrzymywania się od naruszenia tajemnicy korespondencji;
   3. powstrzymywania się od działań naruszających dobre imię Użytkownika oraz podmiotów z nim współpracujących;
   4. niepodszywania się pod inne osoby;
   5. powstrzymywania się od umieszczania w Serwisie oraz przekazywania za jego pośrednictwem treści i materiałów sprzecznych z obowiązującym prawem i zasadami współżycia społecznego, treści wulgarnych, obscenicznych i pornograficznych, treści uważanych powszechnie za obraźliwe, naruszających dobra osobiste innych osób, nieuprawnionego korzystania z cudzego wizerunku, nakłaniających do popełnienia przestępstwa, propagujące przemoc, nagannych moralnie, naruszających dobre obyczaje i zasady Netykiety;
   6. przestrzegania autorskich praw majątkowych oraz prawa wynikających z rejestracji wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych i przemysłowych Administratora i osób trzecich;
   7. ochrony wizerunku osób trzecich i powstrzymania się od jakichkolwiek działań, które naruszałyby prywatność innych osób, przede wszystkim zbieraniu, przetwarzaniu i rozpowszechnianiu informacji w tym przedmiocie bez wyraźnej zgody osoby.
  3. Administrator zastrzega, że korzystanie z Serwisu może wiązać się z ryzykiem wynikającym z korzystania z Internetu, w tym zagrożeniami wirusami.
  4. Wszelkie prawa do Serwisu i do Wpisów, w tym prawa autorskie, własności intelektualnej i własności przemysłowej, przysługują w całości wyłącznie Administratorowi. W szczególności dotyczy to autorskich praw majątkowych do elementów graficznych zamieszczonych w Serwisie, a także układu i kompozycji tych elementów. Zabronione jest wykorzystywanie przez Użytkowników elementów graficznych oraz ich układu i kompozycji a także oznaczeń będących przedmiotem praw przysługujących Administratorowi za wyjątkiem sytuacji wyraźnie wskazanych w Regulaminie lub za zgodą Administratora.
  5. Użytkownik może korzystać z Serwisu, jeżeli został w nim zarejestrowany, a założone dla niego Konto nie zostało zlikwidowane lub zablokowane.
  6. Niezbędnym dla korzystania z Serwisu jest dostęp do sieci Internet oraz posiadanie przez Użytkownika urządzenia pozwalającego na korzystanie z zasobów Internetu, przeglądarki internetowej z włączoną obsługą plików Cookies i innych podobnych technologii oraz aktywną skrzynką poczty e-mail, JavaScript, systemów operacyjnych Windows lub MacOS X 10.4.8, a także odpowiednią przepustowość połączeń internetowych. W razie wątpliwości co do technicznych możliwości korzystania z Usługi przez Użytkownika należy zwrócić się do Administratora.
  7. Zabronione jest korzystanie w Serwisie z wirusów, botów, robaków bądź innych kodów komputerowych, plików lub programów.
  8. Podczas korzystania z Serwisu zapisywane są krótkie informacje tekstowe zwane "cookies", których instalacja jest konieczna do prawidłowego świadczenia usług, na co Użytkownik zobowiązany jest wyrazić zgodę.
  9. Użytkownik jest uprawniony do nieodpłatnego przeglądania Wpisów. Koszty dostępu do internetu, w tym koszty transmisji danych komórkowych, związane z korzystaniem z Serwisu ponosi Użytkownik.
  10. Użytkownik zarejestrowany jest uprawniony do nieodpłatnego dokonywania Wpisów zgodnie z Regulaminem, które zawierają wyłącznie informacje prawdziwe, zgodne z prawem i nienaruszające praw osób trzecich.
  11. Użytkownik umieszczający w Serwisie jakiekolwiek Wpisy oświadcza, iż gwarantuje, że są one w pełni legalne i nie naruszają one ani nie zmierzają do naruszenia, obejścia lub próby obejścia:
   1. powszechnie obowiązującego lub miejscowego prawa, w szczególności nie powodują powstania szkody ani krzywdy u osób trzecich lub instytucji;
   2. postanowień niniejszego Regulaminu;
   3. norm moralno-etycznych, dobrych obyczajów oraz zwyczajów oraz innych okoliczności wymienionych w pkt. 1 Zasad korzystania z serwisu.
  12. Użytkownik jest zobowiązany do korzystania z Serwisu, na zasadach określonych Regulaminem i powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności Użytkownik jest zobowiązany do przestrzegania postanowień Regulaminu i nienaruszania praw osób trzecich.
  13. Użytkownik zarejestrowany dokonując Wpisu zobowiązany jest we własnym zakresie zapewnić ochronę praw autorskich związanych z Wpisem i zawartymi tam elementami.
  14. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za umieszczony przez siebie Wpis.
  15. Umieszczenie Wpisu powinno nastąpić w sposób legalny, dobrowolny i za zgodą osób trzecich, jeżeli ich dotyczy lub jest z nimi związany.
  16. Wpis powinien być zgodny z prawem, prawdziwy i zgodny z dobrymi obyczajami. Zabronione są m.in. Wpisy obraźliwe, nielegalne, naganne moralnie, naruszające dobre obyczaje lub propagujące przemoc.
  17. Administrator zastrzega, że w celu poprawnego działania Serwisu oraz Aplikacji mobilnej pobierana jest lokalizacja użytkownika, na co Użytkownik uprzednio wyraża zgodę. Jeżeli zgoda ta nie zostanie wyrażona, Administrator zastrzega możliwość pobrania przybliżonej lokalizacji Użytkownika.
  18. Administrator zastrzega sobie prawo przerwania świadczenia usług w każdym czasie.
  19. Administrator może udostępnić aplikację mobilną do korzystania z Serwisu. Aplikacja mobilna może posiadać ograniczenia w zakresie dostępności do pewnych funkcjonalności lub korzystania z pewnych usług.
 3. Rejestracja
  1. Rejestracji dokonuje Administrator na podstawie przesłanych przez Użytkownika danych rejestracyjnych poprzez formularz zamieszczony na stronie www.caff.io lub danych udostępnionych za pośrednictwem portali społecznościowych.
  2. Po dokonaniu Rejestracji zostaje utworzone Konto dla danego Użytkownika.
  3. Proces Rejestracji jest zakończony po aktywacji Konta przez Administratora i po potwierdzeniu Konta za pomocą linku wysłanego na adres email podany podczas Rejestracji.
  4. Użytkownik, chcący korzystać z Serwisu, zobowiązany jest w toku Rejestracji do przekazania Administratorowi informacji identyfikujących Użytkownika i innych informacji wymaganych w procesie rejestracji.
  5. Użytkownik w toku rejestracji zobowiązany jest podać nazwę Użytkownika oraz email.
  6. Nazwa Użytkownika oraz awatar są udostępniane publicznie. Użytkownik Zarejestrowany zobowiązany jest określić, jakie inne informacje podane w toku rejestracji mają być dostępne publicznie.
  7. Użytkownik rejestrując Konto, wyraża zgodę na przetwarzanie informacji podanych w toku rejestracji, w szczególności adresu email, w tym ich przetwarzanie w celach marketingowych, statystycznych i informacyjnych, w tym w szczególności wyraża zgodę na otrzymywanie komunikatów lub informacji Administratora lub innych podmiotów (za wiedzą i wyraźnym przyzwoleniem Administratora) oraz informacji dotyczących produktów lub usług Administratora jak i innych podmiotów (za wiedzą i wyraźnym przyzwoleniem Administratora). Zgoda dotyczy otrzymywania powyższych informacji lub komunikatów za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail podany podczas Rejestracji (lub zmieniony przez użytkownika w późniejszym czasie na inny, poprzez edycję danych w profilu użytkownika), w tym także w formie załącznika do e-mail.
  8. Administrator zastrzega sobie prawo do odmowy Rejestracji Użytkownika w Serwisie, bez podania przyczyny.
  9. Użytkownik zarejestrowany może w każdym czasie zdecydować o wyrejestrowaniu poprzez likwidację swojego Konta.
  10. Rejestracja Konta równoznaczna jest z zawarciem umowy na czas nieokreślony.
 4. Serwis
  1. Działanie Serwisu polega na gromadzeniu Wpisów, opisów, publikacji, wizytówek, opinii Użytkowników dotyczących określonych działalności gospodarczych oraz lokali, przetwarzaniu tych informacji i prezentowaniu danych w oparciu o określone przez Administratora parametry.
  2. Użytkownik jest świadomy i nie wnosi zastrzeżeń odnośnie tego, że:
   1. serwis działa w oparciu o Dane i Wpisy zamieszczone przez Administratora lub innych Użytkowników;
   2. informacje umieszczone w Serwisie mogą zawierać informacje i Dane nieprawdziwe, błędne, niepełne lub nieaktualne;
   3. Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zamieszone w Serwisie Dane i Wpisy, ani nie ma obowiązku weryfikacji tych Danych i Wpisów;
   4. Serwis działa w oparciu o oprogramowanie i sprzęt, który może ulegać awariom, zakłóceniom i przerwom technicznym.
  3. Okoliczności, o których mowa w punkcie poprzedzającym, nie mogą stanowić podstawy ani do Reklamacji ani do dochodzenia od Administratora jakichkolwiek roszczeń.
  4. Wszystkie Wpisy Użytkowników mogą być udostępniane publiczne w Serwisie przez Administratora.
  5. Wraz z dokonaniem Wpisu Użytkownik udziela Administratorowi niewyłącznej, bezterminowej licencji na korzystanie z Danych i Wpisów, ich modyfikacje, usuwanie, uzupełnianie, wykonywanie publiczne, wyświetlanie publiczne, zwielokrotnianie i rozpowszechnianie (w szczególności w Internecie) tych Danych, w celach marketingowych, informacyjnych, statystycznych oraz publikacji w takich mediach jak Internet, prasa, telewizja, telefonia komórkowa, wydawnictwa książkowe.
  6. Administrator ma prawo niezamieszczania Wpisów, albo ich usuwania, zmiany lub blokowania.
  7. Administrator ma prawo przetwarzania Wpisów na potrzeby komercyjne, marketingowo i opracowania statystyk.
  8. Dane zamieszczone w Serwisie nie stanowią oferty handlowej, ani zaproszenia do składania ofert.
  9. Dokonywanie Wpisów przez Użytkownika możliwe jest dopiero po zakończeniu procesu Rejestracji.
  10. Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treść Wpisów, w tym za ich prawidłowość, prawdziwość, adekwatność, ani za aktualność.
  11. Żaden Wpis lub jego fragment ani żadne Dane nie mogą być powielane lub rozpowszechniane w żadnej formie i w żaden sposób bez uprzedniej zgody Administratora.
  12. Administrator ma pełną swobodę w zarządzaniu Kontem, Wpisami i ich treścią, w tym decydowania, jakie Wpisy są widoczne w Serwisie dla innych Użytkowników.
  13. Wpisy nie stanowią oferty handlowej.
 5. Konta biznesowe
  1. Użytkownik Zarejestrowany może w każdym czasie zgłosić do Administratora chęć przyznania mu statusu Użytkownika biznesowego, jeśli wykaże w sposób dostateczny jego związek z danym Profilem w związku z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą, a Administrator jest uprawniony do przyznawania dowolnie tego statusu osobom zgłaszającym.
  2. Administrator może tworzyć różne kategorie Użytkowników biznesowych i Kont biznesowych w zależności od potrzeb związanych z Serwisem, a także przyznawać Użytkowników biznesowych i/lub przypisywać określone uprawnienia i/lub obowiązki związane z daną kategorią lub danym Użytkownikiem biznesowym.
  3. Administrator nie jest zobowiązany weryfikować danych Użytkownika biznesowego przy składaniu takiego zgłoszenia. Administrator może żądać przedłożenia dowodów na okoliczność wykazania związku Użytkownika biznesowego z danym Profilem, w szczególności wykazania prawa własności intelektualnych lub praw własności przemysłowych.
  4. Administrator może przyznać uprawnienia do Konta biznesowego i/lub Profilu wielu osobom. Spory pomiędzy Użytkownikami biznesowymi powinny być rozstrzygane bez udziału Administratora.
  5. Użytkownik biznesowy zakłada Konto biznesowe w celu kontrolowania określonych Wpisów informacyjnych w ramach Profilu. Użytkownik biznesowy nie może wykorzystywać Konta biznesowego w celach komercyjnych, chyba że wyraźnie inaczej uzgodniono z Administratorem. W szczególności nie może umieszczać ofert handlowych ani dodawać Wpisów o charakterze reklamowym.
  6. Użytkownik biznesowy nie może żądać od Administratora zmian Wpisów lub usuwania Wpisów innych Użytkowników dokonujących oceny.
  7. Administrator może wprowadzać ograniczenia w zakresie wykorzystania Konta biznesowego lub Profilu przez Użytkownika biznesowego.
  8. Korzystanie przez Użytkownika biznesowego z Konta biznesowego i/lub określonych funkcjonalności lub aplikacji może wiązać się z koniecznością uiszczenia opłat według cennika ogłoszonego na www.caff.io. W razie wątpliwości przyjmuję się odpłatność w formie abonamentu rocznego płatnego z góry.
  9. Użytkownik biznesowy może dokonać autoryzacji poszczególnych Wpisów. Za autoryzację można traktować utrzymywanie Konta biznesowego i powiązanie go z danym Profilem.
  10. W razie powiązania Użytkownika biznesowego z danym Profilem staje się on odpowiedzialny za prawdziwość, poprawność i zgodność z prawem Wpisów na tym Profilu, a także ponosi on pełną odpowiedzialność za to, że Wpisy tam zawarte nie naruszają praw osób trzecich, w szczególności praw własności intelektualnej i przemysłowej, w szczególności prawa do wizerunku, prawa do logo i prawa do ochrony danych osobowych.
 6. Likwidacja i blokada Konta
  1. Użytkownik Zarejestrowany może w każdym czasie zgłosić do Administratora chęć usunięcia swojego Konta poprzez jego likwidację.
  2. Administrator ma prawo do likwidacji lub czasowej blokady Konta, w szczególności w razie gdy Użytkownik naruszył Regulamin, nie przestrzega Regulaminu lub pozostawał nieaktywny przez 1 rok.
  3. Likwidacja Konta nie jest równoznaczna z usunięciem Wpisów dokonanych przez Użytkownika zarejestrowanego.
  4. Likwidacja Konta nie wyłącza odpowiedzialności Użytkownika, w szczególności odpowiedzialności za treść Wpisów.
  5. Administrator może przechowywać i przetwarzać informacje przekazane przez Użytkownika zarejestrowanego nawet po likwidacji Konta.
  6. W przypadku likwidacji lub blokady Konta założenie nowego Konta przez danego Użytkownika wymaga wyraźnej, uprzedniej pisemnej zgody Administratora.
  7. Użytkownik może zażądać likwidacji Konta, która jest równoznaczna z wypowiedzeniem umowy z tygodniowym okresem wypowiedzenia. Likwidacja Konta jest równoznaczna z rozwiązaniem umowy.
 7. Ograniczenie odpowiedzialności
  1. Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za funkcjonowanie Serwisu ani poprawność Danych, Wpisów lub innych informacji dostępnych w Serwisie, w szczególności za:
   1. poprawność Danych lub informacji pozyskanych z Internetu;
   2. kompletność badania rynku internetowego;
   3. bieżącą aktualizację Danych lub informacji pozyskanych z Internetu;
   4. Danych lub Wpisów umieszczanych przez Użytkowników;
   5. bezawaryjne funkcjonowania Serwisu;
   6. prawidłowość i kompletność Serwisu;
   7. prawidłowe korzystanie przez Użytkowników z Serwisu.
  2. Administrator nie ponosi także jakiejkolwiek odpowiedzialności za szkody powstałe w związku z działaniem Serwisu lub Wpisami, w szczególności nie ponosi odpowiedzialności za:
   1. okoliczności niezależnych od Administratora;
   2. zdarzenia, co do którego powstania przyczynił się Użytkownik;
   3. nieprzestrzeganie przez Użytkownika Regulaminu;
   4. udostępnienie Konta lub Danych osobie trzeciej lub też na skutek wejścia w posiadanie Danych przez osobę trzecią z przyczyn niezależnych od Administratora;
   5. usunięcie Konta, Wpisów lub Danych przez Użytkownika.
  3. Jeżeli wskutek korzystania przez Użytkownika z Serwisu, Danych, ewentualnie wskutek funkcjonowania Serwisu, lub wskutek dokonania Wpisu przez Użytkownika osoba trzecia poniosła szkodę i żąda jej naprawienia od Administratora, Użytkownik jest zobowiązany zwolnić Administratora z wszelkich dochodzonych przez osobę trzecią roszczeń i złożyć stosowne oświadczenie w tym przedmiocie.
  4. Użytkownik odpowiada za wszelkie szkody spowodowane korzystaniem przez Użytkownika z niezabezpieczonego i pozbawionego ochrony antywirusowej komputera podłączonego do sieci Internet.
  5. Zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu powinny być zgłaszane przez Użytkownika niezwłocznie, nie później niż w terminie 3 dni od ich zaistnienia, na adres email contact@caff.io lub pisemnie na adres Administratora. Reklamacje powinny zawierać opis problemu i dane Użytkownika, w tym w szczególności imię, nazwisko, adres korespondencyjny oraz email). Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 30 dni od dnia zgłoszenia. Administrator zastrzega możliwość uzależnienia rozpatrzenia reklamacji od uzyskania odpowiednich informacji od Użytkownika. Administrator zastrzega sobie prawo do ingerencji technicznej w Konto lub Wpis w celu usunięcia nieprawidłowości w funkcjonowaniu Serwisu oraz zakłóceń lub problemów w funkcjonowaniu Serwisu.
 8. Prawo do odstąpienia i wypowiedzenie umowy
  1. Użytkownikowi będącemu konsumentem przysługuje prawo do odstąpienia od umowy na usługi Serwisu w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy, czyli od dnia zakończenia Rejestracji w Serwisie.
  2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, konieczne jest przesłanie przez Użytkownika do Administratora na adres korespondencyjny lub email contact@caff.io pisma o treści według poniższego wzoru: "Niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy dostarczania treści cyfrowych Serwisu zawartej w dniu.......... (imię i nazwisko konsumenta; adres konsumenta; data; adres e-mail podany podczas rejestracji; nazwę Użytkownika; podpis)" lub innej odpowiedniej treści. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Użytkownik wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem 14 dni od momentu zawarcia umowy. Po otrzymaniu tych informacji Administrator prześle potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na adres e-mail wskazany podczas rejestracji Konta przez Użytkownika.
  3. Użytkownik traci prawo do odstąpienia od umowy poprzez potwierdzenie Konta za pomocą linku wysłanego na adres email podany podczas Rejestracji.
 9. Postanowienia końcowe
  1. Wszelkie pytania lub wątpliwości związane z funkcjonowaniem Serwisu Użytkownik może zgłaszać email na adres contact@caff.io . Administrator zastrzega sobie prawo do nieodpowiadania na emaile, jeśli nie uzna tego za konieczne, a brak odpowiedzi Administratora nie może być poczytane za jakąkolwiek akceptację lub zgodę.
  2. Jeżeli którekolwiek postanowienie Regulaminu zostanie uznane prawomocnym orzeczeniem sądu za nieważne, to pozostałe postanowienia pozostają w mocy i wiążą strony.
  3. Użytkownika obowiązuje Regulamin, w każdoczesnej wersji dostępnej na stronie Administratora. Administrator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu z ważnych przyczyn, za które uznaje się głównie dodanie nowych funkcjonalności do Serwisu, jego rozbudowę lub zmianę funkcjonowania Serwisu. W przypadku dokonania zmian w Regulaminie, Administrator poinformuje Użytkowników o dokonanej zmianie poprzez zamieszczenie ujednoliconego tekstu zmienionego Regulaminu w Serwisie obok tekstu dotychczasowego wraz z informacją o dokonaniu zmian. Zmiana Regulaminu obowiązuje Użytkownika po upływie 14 dni od daty poinformowania o zmianie zgodnie ze zdaniem poprzedzającym. Korzystanie przez użytkownika z Serwisu po tym terminie jest jednoznaczne z akceptacją nowej treści Regulaminu. W przypadku braku akceptacji nowego Regulaminu Użytkownik zobowiązany jest zlikwidować Konto, przy czym Użytkownik będący konsumentem może odstąpić od umowy na zasadach określonych w punkcie VII.2 Regulaminu w terminie 14 dni od dokonania zmiany Regulaminu.
  4. Prawem właściwym dla Umowy zawartej pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem, jest prawo polskie. Wszelkie spory związane z Usługami świadczonymi przez Administratora w ramach Serwisu będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne według właściwości miejscowej siedziby Administratora.
  5. W kwestiach w Regulaminie nieuregulowanych, zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego, w szczególności kodeksu cywilnego.
Używamy ciasteczek, by usprawnić Twoje korzystanie z serwisu Caffio.Rozumiem